Мэдрэлийн тасаг
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
Дурангын тасаг
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
Сувлахуйн тасаг
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
Дүрс оншилгооны тасаг
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор
М.Үүрийнтуяа
Мэдрэлийн эмч анагаах ухааны доктор